2 കഴിഞ്ഞവർക്ക് 6 മാസം കൊണ്ട് ജോലി നേടാൻ ഒരു സുവർണാവസരം

Published Date : Jun 27

Category : Business » Franchisees

Location : Kerala »  Kannur 
Mavoor Road,Calicut

Posted by : enrich

Contact Number : 8138984407

Business Type : Education

Description : Become a Professional in 6 Months Diploma | 6Months| 2 or Any Degree Office Administration Retail Management Hospital Front Office Management Customer Relationship Management Logistics & Supply Chain Management STED COUNCIL-Govt of India Approved Professional Course Placement Assistance www.enrichskills.org


Related Business Ads in Kannur
If you’re an entrepreneur and need funding for your startup or an investor looking to invest in an innovative startup project, Angel Investment Network can connect you. Angel Investment Network is an online platform connecting startup companies...
Contact Advertiser
 
 
 
 
 
© 2019 advertclassifieds.in Home | Terms of Service | Privacy Policy | Contact Us | About Us
© 2019 advertclassifieds.in Home | Terms of Service | Privacy Policy | Contact Us | About Us